Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:16

New American Standard Bible
Luke 15:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating, and no one was giving {anything} to him.
NA26 – καὶ ἐπεθύμει χορτασθῆναι (5683) ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον (5707) οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου (5707) αὐτῷ.
WH – και επεθυμει (5707) χορτασθηναι (5683) εκ των κερατιων ων ησθιον (5707) οι χοιροι και ουδεις εδιδου (5707) αυτω
PES – ܘܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܡܠܳܐ ܟ݁ܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܚܰܪܽܘܒ݂ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܙܺܝܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile