Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:20

New American Standard Bible
Luke 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores,
NA26 – πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος
WH – πτωχος δε τις ονοματι λαζαρος εβεβλητο (5718) προς τον πυλωνα αυτου ειλκωμενος (5772)
PES – ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܠܳܥܳܙܰܪ ܘܰܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܡܰܚܰܝ ܒ݁ܫܽܘܚܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile