Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:46

New American Standard Bible
Luke 19:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying to them, "It is written: 'AND MY HOUSE WILL BE A HOUSE OF PRAYER,' but you have made it a DEN OF ROBBERS."
NA26 – λέγων (5723) αὐτοῖς, Γέγραπται, (5769) Καὶ ἔσται (5704) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε (5656) σπήλαιον λῃστῶν.
WH – λεγων (5723) αυτοις γεγραπται (5769) και εσται (5695) ο οικος μου οικος προσευχης υμεις δε αυτον εποιησατε (5656) σπηλαιον ληστων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile