Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:55

New American Standard Bible
Luke 22:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After they kindled a fire in the middle of the courtyard and sat down together, Peter was sitting among them.
NA26 – περιαψάντων (5660) δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισάντων (5660) ἐκάθητο (5711) Πέτρος μέσος αὐτῶν.
WH – περιαψαντων (5660) δε πυρ εν μεσω της αυλης και συγκαθισαντων (5660) εκαθητο (5711) ο πετρος μεσος αυτων
PES – ܐܰܘܚܶܕ݂ܘ ܕ݁ܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܕ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܕ݂ܳܪܶܝܗ ܘܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile