Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 3:2

New American Standard Bible
Luke 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness.
NA26 – ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο (5633) ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
WH – επι αρχιερεως αννα και καιαφα εγενετο (5633) ρημα θεου επι ιωαννην τον ζαχαριου υιον εν τη ερημω
PES – ܒ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ ܟ݁ܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܢܳܢ ܘܰܕ݂ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܰܪ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile