Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:33

New American Standard Bible
Luke 7:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say, 'He has a demon!'
NA26 – ἐλήλυθεν (5754) γὰρ Ἰωάννης βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων (5723) ἄρτον μήτε πίνων (5723) οἶνον, καὶ λέγετε, (5719) Δαιμόνιον ἔχει· (5719)
WH – εληλυθεν (5754) γαρ ιωαννης ο βαπτιστης μη [ | ] αρτον μητε πινων (5723) οινον και λεγετε (5719) δαιμονιον εχει (5719)
PES – ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile