Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:2

New American Standard Bible
Luke 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {also} some women who had been healed of evil spirits and sicknesses: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out,
NA26 – καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν (5713) τεθεραπευμέναι (5772) ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία καλουμένη (5746) Μαγδαληνή, ἀφ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,
WH – και γυναικες τινες αι ησαν (5707) τεθεραπευμεναι (5772) απο πνευματων πονηρων και ασθενειων μαρια η καλουμενη (5746) μαγδαληνη αφ ης δαιμονια επτα εξεληλυθει (5714)
PES – ܘܢܶܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile