Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:2

New American Standard Bible
Luke 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {also} some women who had been healed of evil spirits and sicknesses: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out,
NA26 – καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν (5713) τεθεραπευμέναι (5772) ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία καλουμένη (5746) Μαγδαληνή, ἀφ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,
WH – και γυναικες τινες αι ησαν (5707) τεθεραπευμεναι (5772) απο πνευματων πονηρων και ασθενειων μαρια η καλουμενη (5746) μαγδαληνη αφ ης δαιμονια επτα εξεληλυθει (5714)
PES – ܘܢܶܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܫܺܐܕ݂ܺܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile