Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:31

New American Standard Bible
Mark 12:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The second is this: 'YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.' There is no other commandment greater than these."
NA26 – δευτέρα αὕτη, Ἀγαπήσεις class="show tvm">(5692) τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. class="show tvm">(5748)
WH – δευτερα αυτη αγαπησεις class="show tvm">(5692) τον πλησιον σου ως σεαυτον μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν class="show tvm">(5719)
PES – ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܒ݂ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile