Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:19

New American Standard Bible
Mark 13:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For those days will be such a {time of} tribulation as has not occurred since the beginning of the creation which God created until now, and never will {again.}
NA26 – ἔσονται (5704) γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν (5754) τοιαύτη ἀπ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν (5656) θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. (5638)
WH – εσονται (5695) γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψις οια ου γεγονεν (5754) τοιαυτη απ αρχης κτισεως ην εκτισεν (5656) ο θεος εως του νυν και ου μη γενηται (5638)
PES – ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile