Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:70

New American Standard Bible
Mark 14:70
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But again he denied it. And after a little while the bystanders were again saying to Peter, ""Surely you are {one} of them, for you are a Galilean too."
NA26 – δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. (5711) καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες (5761) ἔλεγον (5707) τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, (5748) καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ. (5748)
WH – ο δε παλιν ηρνειτο (5711) και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες (5761) ελεγον (5707) τω πετρω αληθως εξ αυτων ει (5719) και γαρ γαλιλαιος ει (5719)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܰܡܠ݈ܠܳܟ݂ ܕ݁ܳܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile