Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 15:1

New American Standard Bible
Mark 15:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Early in the morning the chief priests with the elders, scribes, and the entire Council immediately held a consultation; and they bound Jesus and led Him away, and turned Him over to Pilate.
NA26 – Καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες (5660) οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες (5660) τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν (5656) καὶ παρέδωκαν (5656) Πιλάτῳ.
WH – και ευθυς πρωι συμβουλιον ποιησαντες (5660) οι αρχιερεις μετα των πρεσβυτερων και γραμματεων και ολον το συνεδριον δησαντες (5660) τον ιησουν απηνεγκαν (5656) και παρεδωκαν (5656) πιλατω
PES – ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܥܰܡ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܥܰܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܣܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile