Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:5

New American Standard Bible
Mark 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all the country of Judea was going out to him, and all the people of Jerusalem; and they were being baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.
NA26 – καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο (5712) ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
WH – και εξεπορευετο (5711) προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται παντες και εβαπτιζοντο (5712) υπ αυτου εν τω ιορδανη ποταμω εξομολογουμενοι (5734) τας αμαρτιας αυτων
PES – ܘܢܳܦ݂ܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܳܘܪ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile