Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:17

New American Standard Bible
Mark 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {yet} they have no {firm} root in themselves, but are {only} temporary; then, when affliction or persecution occurs because of the word, immediately they fall away.
NA26 – καὶ οὐκ ἔχουσιν (5719) ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· (5748) εἶτα γενομένης (5637) θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. (5743)
WH – και ουκ εχουσιν (5719) ριζαν εν εαυτοις αλλα προσκαιροι εισιν (5719) ειτα γενομενης (5637) θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζονται (5743)
PES – ܘܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile