Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:27

New American Standard Bible
Matthew 16:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, and .
NA26 – μέλλει (5719) γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι (5738) ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει (5692) ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.
WH – μελλει (5719) γαρ ο υιος του ανθρωπου ερχεσθαι (5738) εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει (5692) εκαστω κατα την πραξιν αυτου
PES – ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܦ݂ܪܽܘܥ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile