Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:21

New American Standard Bible
Matthew 18:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Peter came up and said to Him, "Lord, how many times shall my brother sin against me and I {still} forgive him? Up to seven times?"
NA26 – Τότε προσελθὼν (5631) Πέτρος εἶπεν (5627) αὐτῷ, Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει (5692) εἰς ἐμὲ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω (5692) αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;
WH – τοτε προσελθων (5631) ο πετρος ειπεν (5627) [ [αυτω] | αυτω ] κυριε ποσακις αμαρτησει (5692) εις εμε ο αδελφος μου και αφησω (5692) αυτω εως επτακις
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܐܶܢ ܢܰܣܟ݁ܶܠ ܒ݁ܺܝ ܐܳܚܝ ܐܶܫܒ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile