Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:19

New American Standard Bible
Matthew 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And her husband Joseph, since he was a righteous man and did not want to disgrace her, planned to send her away secretly.
NA26 – Ἰωσὴφ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν (5752) καὶ μὴ θέλων (5723) αὐτὴν δειγματίσαι, (5658) ἐβουλήθη (5675) λάθρᾳ ἀπολῦσαι (5658) αὐτήν.
WH – ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων (5723) και μη θελων (5723) αυτην δειγματισαι (5658) εβουληθη (5675) λαθρα απολυσαι (5658) αυτην
PES – ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܪܣܶܝܗ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܫܪܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile