Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:8

New American Standard Bible
Matthew 20:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, 'Call the laborers and pay them their wages, starting with the last {group} to the first.'
NA26 – ὀψίας δὲ γενομένης (5637) λέγει (5719) κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον (5657) τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος (5628) αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.
WH – οψιας δε γενομενης (5637) λεγει (5719) ο κυριος του αμπελωνος τω επιτροπω αυτου καλεσον (5657) τους εργατας και αποδος (5628) [ | αυτοις ] τον μισθον αρξαμενος (5671) απο των εσχατων εως των πρωτων
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܡܫܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܠܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܩܪܺܝ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܘܗܰܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܘܫܰܪܳܐ ܡܶܢ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile