Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:33,41

New American Standard Bible
Matthew 21:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Listen to another parable. There was a landowner who , , and rented it out to vine-growers and went on a journey.
NA26 – Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. (5657) Ἄνθρωπος ἦν (5713) οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν (5656) ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν (5656) καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν (5656) πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. (5656)
WH – αλλην παραβολην ακουσατε (5657) ανθρωπος ην (5707) οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν (5656) αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν (5656) και ωρυξεν (5656) εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν (5656) πυργον και εξεδετο (5639) αυτον γεωργοις και απεδημησεν (5656)
PES – ܫܡܰܥܘ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܒ݂ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܚܙܰܩ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They *said to Him, ""He will bring those wretches to a wretched end, and will rent out the vineyard to other vine-growers who will pay him the proceeds at the {proper} seasons."
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει (5692) αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται (5695) ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν (5692) αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
WH – λεγουσιν (5719) αυτω κακους κακως απολεσει (5692) αυτους και τον αμπελωνα εκδωσεται (5695) αλλοις γεωργοις οιτινες αποδωσουσιν (5692) αυτω τους καρπους εν τοις καιροις αυτων
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟ݂ܰܪܡܳܐ ܢܰܘܚܶܕ݂ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile