Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:62

New American Standard Bible
Matthew 26:62
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The high priest stood up and said to Him, ""Do You not answer? What is it that these men are testifying against You?"
NA26 – καὶ ἀναστὰς (5631) ἀρχιερεὺς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; (5736) τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; (5719)
WH – και αναστας (5631) ο αρχιερευς ειπεν (5627) αυτω ουδεν αποκρινη (5736) τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν (5719)
PES – ܘܩܳܡ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܦ݂ܰܢܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile