Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:6

New American Standard Bible
Matthew 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they were being baptized by him in the Jordan River, as they confessed their sins.
NA26 – καὶ ἐβαπτίζοντο (5712) ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
WH – και εβαπτιζοντο (5712) εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι (5734) τας αμαρτιας αυτων
PES – ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܒ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile