Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:23

New American Standard Bible
Matthew 5:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you,
NA26 – ἐὰν οὖν προσφέρῃς (5725) τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς (5686) ὅτι ἀδελφός σου ἔχει (5719) τι κατὰ σοῦ,
WH – εαν ουν προσφερης (5725) το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης (5686) οτι ο αδελφος σου εχει (5719) τι κατα σου
PES – ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܐܰܟ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile