Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:45

New American Standard Bible
Matthew 5:45
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that you may prove yourselves to be sons of your Father who is in heaven; for He causes His sun to rise on {the} evil and {the} good, and sends rain on {the} righteous and {the} unrighteous.
NA26 – ὅπως γένησθε (5638) υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει (5719) ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει (5719) ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
WH – οπως γενησθε (5638) υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει (5719) επι πονηρους και αγαθους και βρεχει (5719) επι δικαιους και αδικους
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܕ݂ܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܘܡܰܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܢܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘܳܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile