Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:17

New American Standard Version
Matthew 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But you, when you fast, anoint your head and wash your face
NA26 – σὺ δὲ νηστεύων (5723) ἄλειψαί (5669) σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, (5669)
WH – συ δε νηστευων (5723) αλειψαι (5669) σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι (5669)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ ܘܰܡܫܽܘܚ ܪܺܫܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile