Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:2

New American Standard Bible
Matthew 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a man with leprosy came to Him and bowed down before Him, and said, "Lord, if You are willing, You can make me clean."
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) λεπρὸς προσελθὼν (5631) προσεκύνει (5707) αὐτῷ λέγων, (5723) Κύριε, ἐὰν θέλῃς (5725) δύνασαί (5736) με καθαρίσαι. (5658)
WH – και ιδου (5640) λεπρος προσελθων (5631) προσεκυνει (5707) αυτω λεγων (5723) κυριε εαν θελης (5725) δυνασαι (5736) με καθαρισαι (5658)
PES – ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile