Lectionary Calendar
Friday, May 17th, 2024
the Seventh Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:7-10

New American Standard Bible
Revelation 20:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the thousand years are completed, Satan will be released from his prison,
NA26 – Καὶ ὅταν τελεσθῇ (5686) τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται (5701) Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ,
WH – και οταν τελεσθη (5686) τα χιλια ετη λυθησεται (5701) ο σατανας εκ της φυλακης αυτου
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܠܰܡ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܢܶܫܬ݁ܪܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܒ݂ܽܘܫܝܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 20:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and will come out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together for the war; the number of them is like the sand of the seashore.
NA26 – καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι (5658) τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν (5629) αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης.
WH – και εξελευσεται (5695) πλανησαι (5658) τα εθνη τα εν ταις τεσσαρσιν γωνιαις της γης τον γωγ και μαγωγ συναγαγειν (5629) αυτους εις τον πολεμον ων ο αριθμος αυτων ως η αμμος της θαλασσης
PES – ܘܢܶܦ݁ܽܘܩ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܠܓ݂ܽܘܓ݂ ܘܰܠܡܳܓ݂ܽܘܓ݂ ܘܠܰܡܟ݂ܰܢܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 20:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they came up on the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from heaven and devoured them.
NA26 – καὶ ἀνέβησαν (5627) ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν (5656) τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. (5772) καὶ κατέβη (5627) πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν (5627) αὐτούς·
WH – και ανεβησαν (5627) επι το πλατος της γης και εκυκλευσαν (5656) την παρεμβολην των αγιων και την πολιν την ηγαπημενην (5772) και κατεβη (5627) πυρ εκ του ουρανου και κατεφαγεν (5627) αυτους
PES – ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܠ ܦ݁ܬ݂ܳܝܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܚܰܕ݂ܪܽܘܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܬ݁ܳܐ ܘܢܶܚܬ݁ܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܟ݂ܠܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 20:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also; and they will be tormented day and night forever and ever.
NA26 – καὶ διάβολος πλανῶν (5723) αὐτοὺς ἐβλήθη (5681) εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται (5701) ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
WH – και ο διαβολος ο πλανων (5723) αυτους εβληθη (5681) εις την λιμνην του πυρος και θειου οπου και το θηριον και ο ψευδοπροφητης και βασανισθησονται (5701) ημερας και νυκτος εις τους αιωνας των αιωνων
PES – ܘܳܐܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܘܢܶܫܬ݁ܰܢܩܽܘܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile