Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:12

New American Standard Bible
Revelation 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I turned to see the voice that was speaking with me. And after turning I saw seven golden lampstands;
NA26 – Καὶ ἐπέστρεψα (5656) βλέπειν (5721) τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει (5707) μετ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας (5660) εἶδον (5627) ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,
WH – και επεστρεψα (5656) βλεπειν (5721) την φωνην ητις ελαλει (5707) μετ εμου και επιστρεψας (5660) ειδον (5627) επτα λυχνιας χρυσας
PES – ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܶܬ݂ ܠܡܶܕ݁ܰܥ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܶܛܦ݁ܶܬ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܫܒ݂ܰܥ ܡܢܳܪܳܢ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile