Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:4,6

New American Standard Bible
Revelation 20:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And {I saw} the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus and because of the word of God, and those who had not worshiped the beast or his image, and had not received the mark on their foreheads and on their hands; and they came to life and reigned with Christ for a thousand years.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) θρόνους, καὶ ἐκάθισαν (5656) ἐπ αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη (5681) αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων (5772) διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν (5656) τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον (5627) τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν (5656) καὶ ἐβασίλευσαν (5656) μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη.
WH – και ειδον (5627) θρονους και εκαθισαν (5656) επ αυτους και κριμα εδοθη (5681) αυτοις και τας ψυχας των πεπελεκισμενων (5772) δια την μαρτυριαν ιησου και δια τον λογον του θεου και οιτινες ου προσεκυνησαν (5656) το θηριον ουδε την εικονα αυτου και ουκ ελαβον (5627) το χαραγμα επι το μετωπον και επι την χειρα αυτων και εζησαν (5656) και εβασιλευσαν (5656) μετα του χριστου χιλια ετη
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܠܨܰܠܡܳܗ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܚܝܰܘ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 20:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection; over these the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with Him for a thousand years.
NA26 – μακάριος καὶ ἅγιος ἔχων (5723) μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει (5719) ἐξουσίαν, ἀλλ ἔσονται (5704) ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν (5692) μετ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη.
WH – μακαριος και αγιος ο εχων (5723) μερος εν τη αναστασει τη πρωτη επι τουτων ο δευτερος θανατος ουκ εχει (5719) εξουσιαν αλλ εσονται (5695) ιερεις του θεου και του χριστου και βασιλευσουσιν (5692) μετ αυτου [τα] χιλια ετη
PES – ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile