Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:15

New American Standard Bible
Revelation 21:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who spoke with me had a gold measuring rod to measure the city, its gates, and its wall.
NA26 – Καὶ λαλῶν (5723) μετ ἐμοῦ εἶχεν (5707) μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ (5661) τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς.
WH – και ο λαλων (5723) μετ εμου ειχεν (5707) μετρον καλαμον χρυσουν ινα μετρηση (5661) την πολιν και τους πυλωνας αυτης και το τειχος αυτης
PES – ܘܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܠܡܶܡܫܚܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܫܽܘܪܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile