Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:5

New American Standard Bible
Revelation 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'He who overcomes will thus be clothed in white garments; and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before My Father and before His angels.
NA26 – νικῶν (5723) οὕτως περιβαλεῖται (5698) ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
WH – ο νικων (5723) ουτως περιβαλειται (5698) εν ιματιοις λευκοις και ου μη εξαλειψω (5692) το ονομα αυτου εκ της βιβλου της ζωης και ομολογησω (5692) το ονομα αυτου ενωπιον του πατρος μου και ενωπιον των αγγελων αυτου
PES – ܕ݁ܙܳܟ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܛܰܦ݂ ܡܳܐܢܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܠܚܶܐ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܰܐܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܒ݂ܝ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile