Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 2:23

New American Standard Version
Romans 2:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – You who boast in the Law, through your breaking the Law, do you dishonor God?
NA26 – ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, (5736) διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις; (5719)
WH – ος εν νομω καυχασαι (5736) δια της παραβασεως του νομου τον θεον ατιμαζεις (5719)
PES – ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܥܳܒ݂ܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܡܨܰܥܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile