Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:19

New American Standard Bible
Romans 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now we know that whatever the Law says, it speaks to those who are under the Law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God;
NA26 – Οἴδαμεν (5758) δὲ ὅτι ὅσα νόμος λέγει (5719) τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, (5719) ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ (5652) καὶ ὑπόδικος γένηται (5638) πᾶς κόσμος τῷ θεῷ·
WH – οιδαμεν (5758) δε οτι οσα ο νομος λεγει (5719) τοις εν τω νομω λαλει (5719) ινα παν στομα φραγη (5652) και υποδικος γενηται (5638) πας ο κοσμος τω θεω
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܦ݁ܽܘܡ ܢܶܣܬ݁ܟ݂ܰܪ ܘܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile