Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:3

New American Standard Bible
Romans 9:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I could wish that I myself were accursed, {separated} from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh,
NA26 – ηὐχόμην (5711) γὰρ ἀνάθεμα εἶναι (5750) αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,
WH – ηυχομην (5711) γαρ αναθεμα ειναι (5721) αυτος εγω απο του χριστου υπερ των αδελφων μου των συγγενων μου κατα σαρκα
PES – ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܩܢܽܘܡܝ ܚܶܪܡܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܐܰܚܰܝ ܘܰܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile