Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 13:1

New American Standard Bible
1 Corinthians 13:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If I speak with the tongues of mankind and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal.
NA26 – Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ (5725) καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, (5725) γέγονα (5754) χαλκὸς ἠχῶν (5723) κύμβαλον ἀλαλάζον. (5723)
WH – εαν ταις γλωσσαις των ανθρωπων λαλω (5725) και των αγγελων αγαπην δε μη εχω (5725) γεγονα (5754) χαλκος ηχων (5723) η κυμβαλον αλαλαζον (5723)
PES – ܐܶܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܘܒ݂ܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܢܚܳܫܳܐ ܕ݁ܙܳܐܶܡ ܐܰܘ ܨܺܨܠܳܐ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܩܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile