Lectionary Calendar
Tuesday, June 25th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 16:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the first day of every week, each of you is to put aside and save as he may prosper, so that no collections {need to} be made when I come.
NA26 – κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ ἑαυτῷ τιθέτω (5720) θησαυρίζων (5723) τι ἐὰν εὐοδῶται, (5747) ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω (5632) τότε λογεῖαι γίνωνται. (5741)
WH – κατα μιαν σαββατου εκαστος υμων παρ εαυτω τιθετω (5720) θησαυριζων (5723) ο τι εαν ευοδωται (5747) ινα μη οταν ελθω (5632) τοτε [ λογιαι | λογειαι ] γινωνται (5741)
PES – ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܡ ܘܢܳܛܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܳܛܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܓ݁ܶܒ݂ܝܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile