Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:2

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – To the church of God which is in Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their {Lord} and ours:
NA26 – τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ (5752) ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις (5772) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις (5734) τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν·
WH – τη εκκλησια του θεου τη ουση (5723) εν κορινθω ηγιασμενοις (5772) εν χριστω ιησου κλητοις αγιοις συν πασιν τοις επικαλουμενοις (5734) το ονομα του κυριου ημων ιησου χριστου εν παντι τοπω αυτων και ημων
PES – ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܩܳܘܪܺܢܬ݂ܳܘܣ ܩܪܰܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܩܰܕ݁ܫܺܝܢ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܘܕ݂ܺܝܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile