Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:12

New American Standard Bible
1 Corinthians 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God,
NA26 – ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν (5627) ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν (5762) τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα (5685) ἡμῖν·
WH – ημεις δε ου το πνευμα του κοσμου ελαβομεν (5627) αλλα το πνευμα το εκ του θεου ινα ειδωμεν (5762) τα υπο του θεου χαρισθεντα (5685) ημιν
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܢܣܰܒ݂ܢ ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܕ݁ܰܥ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile