Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 2:16

New American Standard Bible
1 Corinthians 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Lord, ? But we have the mind of Christ.
NA26 – τίς γὰρ ἔγνω (5627) νοῦν κυρίου, ὃς συμβιβάσει (5692) αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. (5719)
WH – τις γαρ εγνω (5627) νουν κυριου ος συμβιβασει (5692) αυτον ημεις δε νουν χριστου εχομεν (5719)
PES – ܡܰܢܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܕ݂ܰܥ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܕ݁ܢܰܠܦ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile