Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:9

New American Standard Bible
1 Peter 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But you are A CHOSEN PEOPLE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR {G}{OD'S} OWN POSSESSION, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;
NA26 – Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος (5660) εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς·
WH – υμεις δε γενος εκλεκτον βασιλειον ιερατευμα εθνος αγιον λαος εις περιποιησιν οπως τας αρετας εξαγγειλητε (5661) του εκ σκοτους υμας καλεσαντος (5660) εις το θαυμαστον αυτου φως
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܗܢܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܦ݁ܪܺܝܩܳܐ ܬ݁ܣܰܒ݁ܪܽܘܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܢܽܘܗܪܶܗ ܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile