Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:18

New American Standard Bible
1 Peter 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Christ also suffered for sins once for all {time, the} just for {the} unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit;
NA26 – ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, (5627) δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ (5632) τῷ θεῷ, θανατωθεὶς (5772) μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς (5685) δὲ πνεύματι·
WH – οτι και χριστος απαξ περι αμαρτιων [ απεθανεν (5627) | επαθεν (5627) ] δικαιος υπερ αδικων ινα υμας προσαγαγη (5632) τω θεω θανατωθεις (5685) μεν σαρκι ζωοποιηθεις (5685) δε πνευματι
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܡܺܝܬ݂ ܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܰܝܢ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝܶܐ ܕ݁ܰܢܩܰܪܶܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܦ݂ܓ݂ܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile