Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 3:7

New American Standard Bible
1 Thessalonians 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for this reason, brothers {and sisters,} in all our distress and affliction we were comforted about you through your faith;
NA26 – διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, (5681) ἀδελφοί, ἐφ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως,
WH – δια τουτο παρεκληθημεν (5681) αδελφοι εφ υμιν επι παση τη αναγκη και θλιψει ημων δια της υμων πιστεως
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܝܰܐܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܳܩܳܬ݂ܰܢ ܘܽܐܘܠܨܳܢܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile