Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 3:6

New American Standard Bible
1 Timothy 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {and} not a new convert, so that he will not become conceited and fall into condemnation incurred by the devil.
NA26 – μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς (5685) εἰς κρίμα ἐμπέσῃ (5632) τοῦ διαβόλου.
WH – μη νεοφυτον ινα μη τυφωθεις (5685) εις κριμα εμπεση (5632) του διαβολου
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܠܶܐ ܬ݁ܽܘܠܡܳܕ݂ܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡ ܘܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile