Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:11,14

New American Standard Bible
1 Timothy 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But refuse {to put} younger widows {on the list,} for when they feel sensual desires in disregard of Christ, they want to get married,
NA26 – νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· (5737) ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν (5661) τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν (5721) θέλουσιν, (5719)
WH – νεωτερας δε χηρας παραιτου (5737) οταν γαρ καταστρηνιασωσιν (5661) του χριστου γαμειν (5721) θελουσιν (5719)
PES – ܡܶܢ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ ܐܶܫܬ݁ܰܐ݈ܠ ܡܶܨܛܰܪܝܳܢ ܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒ݂ܳܥܝܳܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, I want younger {widows} to get married, bear children, keep house, {and} give the enemy no occasion for reproach;
NA26 – βούλομαι (5736) οὖν νεωτέρας γαμεῖν, (5721) τεκνογονεῖν, (5721) οἰκοδεσποτεῖν, (5721) μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι (5721) τῷ ἀντικειμένῳ (5740) λοιδορίας χάριν·
WH – βουλομαι (5736) ουν νεωτερας γαμειν (5721) τεκνογονειν (5721) οικοδεσποτειν (5721) μηδεμιαν αφορμην διδοναι (5721) τω αντικειμενω (5740) λοιδοριας χαριν
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ ܢܶܙܕ݁ܰܘܓ݂ܳܢ ܘܢܺܐܠܕ݁ܳܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܘܰܢܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢ ܒ݁ܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܠܳܢ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile