Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:14

New American Standard Bible
1 Timothy 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, I want younger {widows} to get married, have children, manage their households, {and} give the enemy no opportunity for reproach;
NA26 – βούλομαι (5736) οὖν νεωτέρας γαμεῖν, (5721) τεκνογονεῖν, (5721) οἰκοδεσποτεῖν, (5721) μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι (5721) τῷ ἀντικειμένῳ (5740) λοιδορίας χάριν·
WH – βουλομαι (5736) ουν νεωτερας γαμειν (5721) τεκνογονειν (5721) οικοδεσποτειν (5721) μηδεμιαν αφορμην διδοναι (5721) τω αντικειμενω (5740) λοιδοριας χαριν
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ ܢܶܙܕ݁ܰܘܓ݂ܳܢ ܘܢܺܐܠܕ݁ܳܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܘܰܢܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢ ܒ݁ܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܠܳܢ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile