Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:23

New American Standard Bible
1 Timothy 5:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not go on drinking only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.
NA26 – Μηκέτι ὑδροπότει, (5720) ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ (5737) διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.
WH – μηκετι υδροποτει (5720) αλλα οινω ολιγω χρω (5737) δια τον στομαχον και τας πυκνας σου ασθενειας
PES – ܘܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܫܳܬ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܛܽܘܡܟ݂ܳܟ݂ ܘܡܶܛܽܠ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܰܝܟ݁ ܐܰܡܺܝܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile