Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:20

New American Standard Bible
1 Timothy 6:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Timothy, protect what has been entrusted to you, avoiding worldly, empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called "knowledge"—
NA26 – Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος (5734) τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως,
WH – ω τιμοθεε την παραθηκην φυλαξον (5657) εκτρεπομενος (5734) τας βεβηλους κενοφωνιας και αντιθεσεις της ψευδωνυμου γνωσεως
PES – ܐܳܘ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܐ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܥܶܠ ܠܳܟ݂ ܘܰܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܒ݁ܢܳܬ݂ ܩܳܠܶܐ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܗܦ݂ܳܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile