Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:13

New American Standard Bible
2 Corinthians 12:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For in what respect were you treated as inferior to the rest of the churches, except that I myself did not become a burden to you? Forgive me this wrong!
NA26 – τί γάρ ἐστιν (5748) ἡσσώθητε (5681) ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα (5656) ὑμῶν; χαρίσασθέ (5663) μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.
WH – τι γαρ εστιν (5719) ο ησσωθητε (5675) υπερ τας λοιπας εκκλησιας ει μη οτι αυτος εγω ου κατεναρκησα (5656) υμων χαρισασθε (5663) μοι την αδικιαν ταυτην
PES – ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܨܰܪܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܝܶܩܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܒ݂ܽܘܩܘ ܠܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile