Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 1:17

New American Standard Bible
2 Corinthians 1:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, I was not vacillating when I intended to do this, was I? Or what I decide, do I decide according to the flesh, so that with me there will be yes, yes and no, no {at the same time?}
NA26 – (5753)
WH – τουτο ουν βουλομενος (5740) μητι αρα τη ελαφρια εχρησαμην (5662) η α βουλευομαι (5736) κατα σαρκα βουλευομαι (5736) ινα η (5725) παρ εμοι το ναι ναι και το ου ου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݂ ܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܗܶܝܢ ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile