Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 2:4

New American Standard Bible
2 Corinthians 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you with many tears; not so that you would be made sorrowful, but that you might know the love which I have especially for you.
NA26 – ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα (5656) ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε (5686) ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε (5632) ἣν ἔχω (5719) περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.
WH – εκ γαρ πολλης θλιψεως και συνοχης καρδιας εγραψα (5656) υμιν δια πολλων δακρυων ουχ ινα λυπηθητε (5686) αλλα την αγαπην ινα γνωτε (5632) ην εχω (5719) περισσοτερως εις υμας
PES – ܘܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܢܽܘܣܝܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܶܟ݂ܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile