Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 4:7

New American Standard Bible
2 Corinthians 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we have this treasure in earthen containers, so that the extraordinary {greatness} of the power will be of God and not from ourselves;
NA26 – Ἔχομεν (5719) δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα (5753) ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως (5753) τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν·
WH – εχομεν (5719) δε τον θησαυρον τουτον εν οστρακινοις σκευεσιν ινα η υπερβολη της δυναμεως η (5725) του θεου και μη εξ ημων
PES – ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܡܳܐܢܳܐ ܕ݁ܚܶܨܦ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile