Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:8

New American Standard Bible
2 Corinthians 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord.
NA26 – θαρροῦμεν (5719) δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν (5719) μᾶλλον ἐκδημῆσαι (5658) ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι (5658) πρὸς τὸν κύριον.
WH – θαρρουμεν (5719) δε και ευδοκουμεν (5719) μαλλον εκδημησαι (5658) εκ του σωματος και ενδημησαι (5658) προς τον κυριον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܘܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܥܢܰܕ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile